1, 2 milliarder mennesker mangler tilgang på rent vann, og flere millioner, hovedsakelig kvinner og jenter, bruker meste parten av dagen sin på å skaffe vann. Dette er tid de kunne brukt på utdannelse, inntektsbringende arbeid og tid med familien. Bare i Afrika bruker kvinner over 40 milliarder timer i året på å hente vann. Vann som ofte er skittent, og som får fatale konsekvenser. Daglig dør 700 barn av sykdommer forårsaket av urent vann og dårlig hygiene.*

Mangel på rent vann bidrar til fattigdom og ulikheter, og rammer de som har det hardest aller mest. Men tilgang til rent vann er ikke en umulighet. Ved å bygge brønner og tilrettelegge for vanntanker i lokalsamfunnene vil flere mennesker overleve, få bedre helse, dyrke sin egen mat og få muligheten til å gå på skolen

*Kilde: Unicef

Håndvask og vanntank Bilde 30.10.2018, 13 13 19-XL.jpg
Hvordan Right To Play jobber med WASH

Flere barn går på skolen når de har tilgang til rent vann og sanitærfasiliteter, og derfor samarbeider Right To Play tett med de lokale myndighetene, lederne og skolene for implementering av programmer, hvor WASH (water, sanitation, hygiene) utgjør en viktig del.

Ved oppstart eller videreføring av Right To Play programmer blir følgende lagt til rette for WASH i de områdene det er mulig:

 • Tilgang til WASH fasiliteter på skolen
 • Implementering av montorering- og vedlikeholdsprogram for WASH fasilitetene
 • Tilrettelegge WASH fasiliteter for jenter og gutter
 • Implementering av lekbaserte WASH undervisning og aktiviteter for barna

De fleste av programmene til Right To Play blir utført i områder som er preget av fattigdom, dårlig infrastruktur, og mangel på rent vann- og sanitærfasiliteter. Dette er også områder hvor mange barn ikke går på skolen eller deltar i sosiale aktiviteter, da de må jobbe for å bidra til familiens inntekter blant annet ved å hente vann.

Når skolen har tilgang til rent vann, får barna dekket mye av behovene de selv trenger og kan derfor bruke tiden sin på skolen. I tillegg lærer de gjennom Right To Plays lekbaserte undervisning viktigheten av rent vann, hvordan de skal bruke det, håndvaskrutiner og andre hygieniske tiltak. Dette er lærdom de tar med seg hjem til sine familier, og de blir selv endringsagenter som bidrar til viktig informasjon og forbedringer i sine lokalsamfunn.

Hygiene IMG_8014-S.jpg
Fakta om WASH

For at flere barn skal få utdannelse, holde seg frisk, føle seg trygge og overleve er tilgang til rent vann og gode sanitærforhold essensielt. WASH er implementert i Right To Play sine programmer, og tilrettelagt som følger:

Tilgang til WASH fasiliteter på skolen

 • Rene og kjønnsinndelte latriner
 • Håndvaskestasjoner med rent vann og såpe
 • Tilgang til rent vann
 • Vanntanker
 • Utstyr for innsamling av regnvann (som brukes til håndvask)
 • Rehabilitering av latriner for tenåringsjenter for å ivareta MHM (Menstrual Hygiene Management)
 • Engasjere barn og lokalsamfunn i planlegging og implementering av WASH fasiliteter

Implementering av montorering- og vedlikeholdsprogram for WASH fasilitetene

 • Utvikle vedlikeholdsprogram for WASH fasilitetene
 • Engasjere elevene, administrasjonen og PTA for drift og vedlikehold av WASH fasilitetene
 • Opplæring av elever, lærere og administrasjonen om viktigheten av vedlikehold av WASH fasilitetene
 • Etablere «WASH-klubb» på skolene for rengjøring av fasilitetene
 • Implementere montorering og vedlikehold av fasilitetene i skolenes prioriteringer

Tilrettelegge kjønnsbaserte WASH fasiliteter

 • Tilgang til sanitærprodukter for jenter i forbindelse med MHM
 • Egne latriner som jenter kan benytte under menstruasjon
 • Tilgang til avhending av sanitærprodukter
 • Opplæring av lærere i MHM og kjønnsbaserte behov i forbindelse med WASH
 • Integrere likestillingskomponenter i den lekbaserte undervisningen
 • Integrere kjønnssensitiv tilnærming til WASH hos skolens ledelse
 • Engasjere gutter i informasjonsarbeid rettet mot lokalsamfunnet vedrørende MHM

Implementere lekbaserte WASH undervisning og aktiviteter for barna

 • Opplæring av lærere om viktigheten av WASH og implementering av lekbaserte aktiviteter som omhandler WASH
 • Engasjere elevene i lekbaserte aktiviteter for å fremme viktige hygienetiltak
 • Etablere og støtte WASH-klubber
 • Arrangere aktivitetsdager og andre sammenkomster for foreldre og lokalsamfunnet med fokus på hygiene
 • Opplæring av jenter og gutter til å lede WASH aktiviteter
 • Fremme kjønnsnøytrale ansvarsområder i forbindelse med WASH programmet
Håndvask Benin 161111 072-S.jpg